Image

五禮通考卷第九十七内廷供奉禮部右侍耶金匱秦蕙田編輯兩淮都轉鹽運便德水盧見曾太子總督直隸磊御桐城方觀承同訶按察司副使元和宋宗元吉禮九十七禘袷蕙田案周禮大宗伯宗廟六享首重肆獻裸饋食肆獻裸爲禘饋食爲袷司尊彞四時之間祀追享朝享追享爲禘朝享爲袷禘則禘其祖之自出以其祖配之見於大傳袷則毁廟與未毁廟之主皆合食於太祖見於公羊傳義本粲如自春秋時魯禮上僭王章下替聖人累書用彰其失漢儒不達凖魯推周各據所聞著爲傳記紛淆始矣鄭氏推衍注釋晉世五禮通考卷卆七禘袷罔有定見先儒譏之更歴後代奉爲典章諸儒發難同異蠭起至唐陸氏據大傳以釋禘據公羊以定袷宋儒朱子一遵其說然後康成之蠶叢攘剔無餘而大宗伯之六祭昭如曰月矣兹輯禘袷一門先禮經正義次傳記異同凡諸儒辨論以類附從而歴代典禮亦略該備其祭祀儀節巳具時享不重出焉周禮春官大宗伯以肆獻裸享先王以饋食享先王注宗廟之祭肆獻裸饋食在四時之上則是袷也禘也肆者進所解牲體謂薦熟食也獻獻醴謂薦血腥也裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也祭必先灌乃後薦腥薦熟於袷逆言之者與下共文明六享俱然袷言肆獻裸禘言饋食者著有黍稷互相備也趙氏匡釆曰肆獻裸饋食在時享之上禘以肆獻裸爲主猶生之有饗也袷以饋食爲主猶生之有食也蕙田案注以肆獻裸爲袷饋食爲禘趙氏以

...
《五礼通考》

《五礼通考》是由清·秦蕙田撰,所属归类为清乾隆十八年秦氏味经窝刻本01...

刻本
...
《五礼通考》

《五礼通考》是由清·秦蕙田撰,所属归类为清乾隆十八年秦氏味经窝刻本03...

刻本
...
《制钱通考4卷 00》

此《制钱通考4卷 00 清 唐与昆撰 鲍康校 清咸丰元年至三年(1851-1853)唐氏红药山...

史部 政书
...
《制钱通考4卷 01》

此《制钱通考4卷 01 清 唐与昆撰 鲍康校 清咸丰元年至三年(1851-1853)唐氏红药山...

史部 政书
...
《制钱通考4卷 02》

此《制钱通考4卷 02 清 唐与昆撰 鲍康校 清咸丰元年至三年(1851-1853)唐氏红药山...

史部 政书
...
《制钱通考4卷 03》

此《制钱通考4卷 03 清 唐与昆撰 鲍康校 清咸丰元年至三年(1851-1853)唐氏红药山...

史部 政书
...
《制钱通考4卷 04》

此《制钱通考4卷 04 清 唐与昆撰 鲍康校 清咸丰元年至三年(1851-1853)唐氏红药山...

史部 政书
...
《制钱通考4卷 05》

此《制钱通考4卷 05 清 唐与昆撰 鲍康校 清咸丰元年至三年(1851-1853)唐氏红药山...

史部 政书